Hướng dẫn Django cho người mới bắt đầu (P3)

Tiếp nối với phần 2 trước đó, mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn tạo ứng dụng trên Django.

API:

Trước tiên sẽ tương tác với API thông qua python:

  python manage.py shell
Sau khi mở shell bạn tiếp tục thực hiện các câu lệnh dưới đây:

  >>> from polls.models import Choice, Question # truyền vào các models chúng ta vừa viết.
  >>> Question.objects.all() # Kiểm tra không có câu hỏi nào trong hệ thống.
  <QuerySet []>

  # Đến với quá trình tạo câu hỏi.
  # Hỗ trở giờ sẽ bật trong tệp cài đặt mặc định. Ở Django sẽ sử dụng .timezone.now() thay cho datetime.datetime.now().
  >>> from django.utils import timezone
  >>> q = Question(question_text="alo?", pub_date=timezone.now())

  # Lưu câu hỏi vào database với save(). 
  >>> q.save()

  # Sẽ có một id cho đối tượng bạn vừa tạo.
  >>> q.id
  1

  #Truy cập vào giá trị các models thông qua các thuộc tính của python.
  >>> q.question_text
  "alo?"
  >>> q.pub_date
  datetime.datetime(2012, 2, 26, 13, 0, 0, 775217, tzinfo=<UTC>)

  # Muốn thay đổi giá trị thông qua các thuộc tính thì gọi phải gọi save().
  >>> q.question_text = "hey?"
  >>> q.save()

  #Hiển thị các câu hỏi trong database
  >>> Question.objects.all()
  <QuerySet [<Question: Question object (1)>]>
Thực hiện chỉnh sửa trong polls/models.py để thêm phương thức Question và Choice, đồng thờ thêm múi giờ của Django tương ứng:
  from django.db import models

  class Question(models.Model):
    # ...
    def was_published_recently(self):
      return self.pub_date >= timezone.now() - datetime.timedelta(days=1)

  class Choice(models.Model):
    # ...
    def __str__(self):
      return self.choice_text

Tiếp theo ta lại quay về với python manage.py shell:

  >>> from polls.models import Choice, Question

  #Đảm bảo phần bổ sung __str__() đã hoạt động.
  >>> Question.objects.all()
  <QuerySet [<Question: alo?>]>

  # Ở Django cung cấp một API dùng ta cứu trong database.
  >>> Question.objects.filter(id=1)
  <QuerySet [<Question: alo?>]>
  >>> Question.objects.filter(question_text__startswith='alo')
  <QuerySet [<Question: alo?>]>

  #Nhận được thời gian câu hỏi được hiện ra.
  >>> from django.utils import timezone
  >>> current_year = timezone.now().year
  >>> Question.objects.get(pub_date__year=current_year)
  <Question: alo?>

  # Yêu cầu id = 2 không hợp pháp.
  >>> Question.objects.get(id=2)
  Traceback (most recent call last):
  ...
  DoesNotExist: Question matching query does not exist.

  #Tra cứu khoá chính là việc phổ biến nên ở Django cung cấp phím tắt để tra cứu
  #chính xác thông qua khoá chính
  >>> Question.objects.get(pk=1)
  <Question: alo?>

  #Đảm bảo rằng việc chỉnh sửa xảy ra
  >>> q = Question.objects.get(pk=1)
  >>> q.was_published_recently()
  True

  # Cung cấp một vài Question và Choice.
  # Thực hiện lệnh gọi Question và câu lệnh INSERT để thêm Choice vào tập hợp
  >>> q = Question.objects.get(pk=1)

  # Hiển thị các lựa chọn - hiện tại không có lựa chọn nào
  >>> q.choice_set.all()
  <QuerySet []>

  # Tạo các lựa chọn.
  >>> q.choice_set.create(choice_text='Not much', votes=0)
  <Choice: Not much>
  >>> q.choice_set.create(choice_text='The sky', votes=0)
  <Choice: The sky>
  >>> c = q.choice_set.create(choice_text='Just hacking again', votes=0)

  # Đối tượng Choice có quyền truy cập vào các đối tượng Question liên quan với chúng.
  >>> c.question
  <Question: alo?>

  #Các đối tượng Question cũng có thể truy cập vào các đối tượng Choice.
  >>> q.choice_set.all()
  <QuerySet [<Choice: Not much>, <Choice: The sky>, <Choice: Just hacking again>]>
  >>> q.choice_set.count()
  3

  # Các API sẽ tự động theo dõi các rằng buộc, mối quan hệ.
  # Sử dụng dấu gạch kép dưới để phân tách cách quan hệ.
  >>> Choice.objects.filter(question__pub_date__year=current_year)
  <QuerySet [<Choice: Not much>, <Choice: The sky>, <Choice: Just hacking again>]>

  #Thực hiện xoá một trong các lựa chọn
  >>> c = q.choice_set.filter(choice_text__startswith='Just hacking')
  >>> c.delete()

Tạo người dùng:

Trước tiên, để tạo người dùng có quyền quản lý cần chạy lệnh sau:

  python manage.py createsuperuser
Nhập tên người dùng tuỳ theo ý thích và email của bạn:
  Username: vietdev
  Email address: [email protected]
Tiếp đến là nhập mật khẩu:
  Password:*********
  Password (again):*********
  Superuser created successfully.

Khởi động máy chủ:

Để khởi động máy chủ ta cần lệnh:

  python manage.py runserver
Sau khi thực hiện lệnh trên, bạn hãy truy cập vào: http://127.0.0.1:8000/admin/ và dùng tài khoản, mất khẩu vừa tạo khi nãy.

Vào trang quản trị:

< Bây giờ, hãy thử đăng nhập bằng tài khoản superuser mà bạn đã tạo ở bước trước. Bạn sẽ thấy trang chỉ mục quản trị Django: một số loại nội dung có thể chỉnh sửa: nhóm và người dùng.

Để làm cho ứng dụng có thể sửa đổi được trong quản trị viên thì bạn hay chỉnh sửa polls/admin.py:

  from django.contrib import admin

  from .models import Question

  admin.site.register(Question)
Các bạn xem lại phần 2 tại: Hướng dẫn Django cho người mới bắt đầu (P2)
Nguồn: django tutorial

Công nghệ được nhắc đến trong bài viết này

Tên Công NghệPhiên BảnPhát Hành
Django---
5 phút đọc·362 lượt xem·