Hướng dẫn cài đặt MongoDB trên macOS và Linux

Để bắt đầu với MongoDB thì chúng ta sẽ thực hiện cài đặt nó trên các hệ điều hành.

Cài đặt MongoDB trên macOS:

Bước 1: Trước tiên bạn hãy đảm bảo homebrew của mình đã tồn tại bằng lệnh:

brew -v
Nếu bạn chưa cài đặt Homebrew thì hãy chạy lệnh:
curl -fsSL -o install.sh https://raw.githubusercontent.com/Homebrew/install/master/install.sh
Thực hiện update Homebrew với lệnh:
brew update

Bước 2:

Để cài đặt MongoDB trước tiên ta sẽ vào MongoDB Homebrew Tap để tải xuống các package của mongodb:

brew tap mongodb/brew

Sau đó là cài đặt MongoDB:

brew install [email protected]

Bước 3: Khởi động MongoDB server với câu lệnh sau:

brew services start [email protected]

Cài đặt MongoDB trên Linux:

Bước 1: Bước đầu tiên ta vẫn sẽ thực hiện update với câu lệnh:

sudo apt-get update

Bước 2:

Trước khi cài đặt MongoDB ta cần thực hiện một vài bước chuẩn bị, trước hết ta cài đặt một số phụ thuộc để thêm kho lưu trữ:

sudo apt update sudo apt install dirmngr gnupg apt-transport-https ca-certificates software-properties-common

Bước 3:

Nhập khóa GPG của kho lưu trữ và tạo kho lưu trữ MongoDB:

wget -qO - https://www.mongodb.org/static/pgp/server-4.4.asc | sudo apt-key add -sudo add-apt-repository 'deb [arch=amd64] https://repo.mongodb.org/apt/ubuntu focal/mongodb-org/4.4 multiverse'
Bước 4:
Tiếp tục là cài đặt MongoDB:
sudo apt install mongodb-org

Bước 5:

Cuối cùng để kiểm tra xem bạn để cài đặt MongoDB thành công hay chưa thì dùng lệnh:

mongo --eval 'db.runCommand({ connectionStatus: 1 })'
Nếu như nó hiện lên tương tự như dưới đây thì bạn đã thành công:

MongoDB shell version v4.4.0

Như vậy bên trên là cách cài đặt MongoDB trên Linux và macOS, các bạn có thể tham khảo, chúc các bạn cài đặt thành công.

Công nghệ được nhắc đến trong bài viết này

Tên Công NghệPhiên BảnPhát Hành
MongoDB---
2 phút đọc·528 lượt xem·