Hướng dẫn Django cho người mới bắt đầu

Django là một trong những framework của python phổ biến nhất hiện nay. Trong bài viết này sẽ cung cấp cho bạn cách cài đặt Django.

Cài đặt python:

 • Trước khi bắt đầu thì bạn hãy update lại repository với câu lệnh:
   $ sudo apt-get update (linux)
   $ brew update (mac)
 • Tiếp theo là cài đặt python:
   $ sudo apt-get install python (linux)
   $ brew install python (mac)
 • Kiểm tra version của python:
   $ python -V (linux)
   $ python --version (mac)

Cài đặt VS Code, Pycharm:

Visual studio code:

 • VS Code là một trình soạn thảo mã nguồn mở vận hành trên 3 nền tảng là Windows, Linux và MacOS.

 • Đầu tiên, cập nhật và cài đặt các gói phụ thuộc:

  $ sudo apt update
  $ sudo apt install gnupg2 software-properties-common apt-transport-https wget
 • Tiếp theo, đưa vào khoá Microsoft GPG:
  $ wget -q https://packages.microsoft.com/keys/microsoft.asc -O- | sudo apt-key add -
  $ sudo add-apt-repository "deb [arch=amd64] https://packages.microsoft.com/repos/vscode stable main
 • Cài đặt VS Code:

  $ sudo apt update $ sudo apt install code

Pycharm:

 • PyCharm là IDE được thiết kế dành riêng cho các lập trình viên Python.
  $ sudo snap install pycharm-community --classic

Tạo môi trường ảo trên máy:

 • Tạo thư mục mới cho Django:
  $ mkdir my_django_app
  $ cd my_django_app
 • Tạo môi trường ảo mới trong một thư mục có tên venv, thư mục này sẽ chứa bản sao nhị phân python và trình quản lý gói pip. Bạn có thể tự đặt tên khác cho thư mục này:

    $ python3 -m venv venv
  
 • Sau đó bạn cần kích hoạt môi trường ảo để sử dụng với câu lệnh:

    $ source venv/bin/activate
  

Cài đặt Django:

 • Chạy dòng lệnh sau để cài đặt Django:

    $ sudo pip install django
  
 • Kiểm tra xem version của Django:

    $ python -m django --version
  

Tạo một dự án:

- Tạo một dự án Django cơ bản có tên mysite (bạn có thể đặt tên tuỳ theo ý thích) với dòng lệnh sau:

  $ django-admin startproject mysite 
 • Mở thư mục mysite trên giao diện visual studio code hoặc pycharm:

  mysite/

     > manage.py
  
     > mysite/
  
          > __init__.py
  
          > settings.py
  
          > urls.py
  
          > asgi.py
  
          > wsgi.py
  
 • Điều hướng vào thư mục mysite:

    $ cd mysite
  
 • Chạy lệnh di chuyển cơ sở dữ liệu:

  $ python manage.py migrate

Máy chủ phát triển:

 • thực hiện run server máy chủ với câu lệnh:
  $ python manage.py runserver
 • Sau khi thực hiện bạn sẽ thấy:

Performing system checks… System check identified no issues (0 silenced). October 20, 2018 - 11:16:28 Django version 2.1.2, using settings 'mydjangoapp.settings' Starting development server at http://127.0.0.1:8000/ Quit the server with CONTROL-C.

 • Khởi động máy chủ phát triển tại: http://127.0.0.1:8000/


Các bạn xem tiếp phần hai tại: Hướng dẫn Django cho người mới bắt đầu (p2)

Nguồn: django tutorial

Công nghệ được nhắc đến trong bài viết này

Tên Công NghệPhiên BảnPhát Hành
Django---
Python---
3 phút đọc·273 lượt xem·